Stało się. Czeka Cię kontrola ZUS. Czego może ona dotyczyć?

-zweryfikowania faktu wykonywania pracy przez osobę szybko ubiegającą się o wypłatę świadczeń chorobowych z ZUS od zatrudnienia jej w firmie,

-zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego,

-sprawdzenia prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest ZUS;

-ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;

-dokonanie sprawdzenia prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;

-sprawdzenie prawidłowości wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych;

-dokonywania oględzin składników majątku płatników składek zalegających z opłatą należności z tytułu składek.

W ramach kontroli realizowanej przez ZUS, inspektorzy mogą stwierdzić szereg uchybień skutkujących wynikami finansowymi. Ponadto mogą udokumentować stan faktycznie istniejący, który skutkować będzie pozbawieniem pracowników, osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą prawa do wypłaty przez ZUS zasiłków chorobowych i innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
Jeśli nie przygotujesz się odpowiednio do kontroli - sam narażasz się na skutki działań  inspektora kontroli w twojej firmie.

Co dalej?

Jeśli nie wiesz co robić - możemy Ci pomóc. Kontrola, która Cię czeka może jest efektem zatrudnienia pracownika który szybko zachorował, lub miał wysokie wynagrodzenie za pracę. Być może jesteś przedsiębiorcą, któremu wypłacane są wysokie świadczenia chorobowe z ZUS? Być może w innym urzędzie stwierdzono nieprawidłowości i stanowią one podstawę do kontroli realizowanych przez ZUS?

Kontrolę mogą mieć charakter kontroli okresowych, problemowych, lub doraźnych. Inspektor kontroli ZUS być może ma zadanie dokonanie spisania składników majątku w sytuacji gdy zalegasz z opłatą składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy. 

Może zdarzyła się sytuacja gdzie prewencyjnie weryfikacji podlegać mają umowy zlecenia lub umowy o dzieło zawierane z zatrudnionymi osobami, lub wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


Jak się zachować? Jak przygotować się do kontroli? Na co zwrócić uwagę? Co mówić inspektorowi kontroli?

Na powyższe pytania służymy pomocą. Przygotowujemy podmioty oraz osoby do kontroli ZUS, analizujemy dokumentację rozliczeniową, osobową, finansową, kadrową. Uczestniczymy w czynnościach kontrolnych jako wsparcie pracodawców oraz jako osoba upoważniona - pełnomocnik kontrolowanego. Służymy pomocą w opracowywaniu strategii związanej z zamiarem przeprowadzenia czynności kontroli oraz składaniem zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokołach kontroli.

Jeśli nie wiesz co możesz zrobić - skontaktuj się z nami pomożemy proceduralnie, prawnie, merytorycznie i organizacyjnie.

Skąd masz mieć pewność, że fachowa pomoc jest możliwa?

Pomagać będzie Ci osoba z kilkunastoletnim stażem pracy w ZUS, w tym w charakterze inspektora kontroli ZUS.

Możesz zlecić wykonanie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez zatrudnionych pracowników.

Świadczę usługi związane z kontrolą prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich. 

Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 
Szczegółowy tryb i zasady przeprowadzania kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999r. 

Każdy pracodawca jest uprawniony do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy, za które wypłaca z własnych środków wynagrodzenie za czas choroby na podstawie art. 92 Kodeksu pracy.

Pracodawca jest także uprawniony do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, za które  wypłaca swoim pracownikom (również innym ubezpieczonym, np. zleceniobiorcom) zasiłki chorobowe i opiekuńcze oraz świadczenie rehabilitacyjne. Są to pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych.

Pracodawca, zatrudniający nie więcej niż 20 ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniom chorobowym w zakresie kontroli zwolnień lekarskich  - występuje do Oddziału ZUS, który wypłaca te zasiłki jego pracownikom.


Pomagam też pracownikom, którzy byli nieobecni w domu podczas wizyty kontrolnej z ZUS mającej na celu sprawdzenie zasadności wykorzystywania zwolnienia lekarskiego.


Nie realizujemy zadań reprezentując strony pozostające ze sobą w sprzeczności interesów (np. usługę świadczymy albo dla pracodawcy, albo dla pracownika w zależności kto do nas pierwszy się zgłosi z danym problemem).